محصولات

انجام هات تپ (پرفشار CHT1675)

ماشین هات تپ کم فشار مدل HTM150XL

هات تپ کم فشار مدل MHT24-60

ماشین صفحه تراش فلنج(داخلی/خارجی) مدل MM1080ie

ماشین صفحه تراش فلنج خارجی MM600e

ماشین فلنج فیسینگ مدل MM1500i

مته ی پرتابل HT50

دستگاه مته قابل حمل HT40

ماشین قلاویزکاری پرتابل مدل T30

ماشین مته غلافی مدل DDU1636

ماشین صفحه تراش(داخلی) MM610i

ماشین مته پرتابل HT20

دستگاه فلنج فیسینگ داخلی MM3000i

انجام عملیات هاتپ

دستگاه هات تپ پرفشار مدل CHT3000

انجام هاتپ

دستگاه درون تراشی لوله پرتابل LB3060

دستگاه درون تراشی لوله قابل حمل مدل LB150

ماشین فرز سه محوره MINI-MILL

دستگاه فرز سه محوره مدل MRY1500

ماشین فرز دو محوره MR500

ماشین فرز دو محوره قابل حمل LMR1000

دستگاه فرز دروازه ای GMRF1000

ماشین فرز اربیتالی OM6000

دستگاه فرز چرخشی لوله مدل OM4500

اره ی نواری لوله BS924

اره نواری مدل BS1636

اره نواری قابل حمل (پرتابل) BS3248

دستگاه فرزکاری لوله (چرخشی) OM3500

دستگاه فرزکاری اربیتال مدل OM2500

ماشین فرز چرخشی(اربیتال) OM8000

دستگاه فرز دروازه ای قابل حمل مدل GMRF3000-EXT

ماشین فرز دروازه ای پرتابل (قابل حمل) GMRF2000-EXT

ماشین فرز دروازه ای GMRF1000-EXT

دستگاه فرز پرتابل دو محوره LMR2000

ماشین فرز دو محوره پرتابل مدل LMR1500

فرز دو محوره مدل MR3000

دستگاه فرز دو محوره پرتابل (قابل حمل) MR2000

ماشین فرز دو محوره پرتابل MR1500

دستگاه فرز دو محوره مدل MR1000

دستگاه فرز سه محوره پرتابل (قابل حمل) MRY3000

ماشین فرز سه محوره پرتابل MRY2000

ماشین درون تراشی لوله پرتابل LB100

ماشین انسداد خط مدل LSA36-48

استاپل (ماشین انسداد خط )

عملیات استاپل

هات تپ (مدل پرفشار)

ماشین هات تپ پرفشار CHT815

عملیات هاتپ (با دستگاه پرفشار)

انجام عملیات هات تپ

دستگاه هات تپ کم فشار مدل MHT12-42

عملیات هات تپ

هات تپ (مدل کم فشار) MHT8-24

دستگاه هات تپ کم فشار MHT4-20

دستگاه هاتپ (کم فشار)

دستگاه صفحه تراش فلنج (خارجی) مدل MM300e

ماشین صفحه تراش فلنج مدل MM860i

دستگاه صفحه تراش فلنج MM305i

دستگاه صفحه تراش فلنج داخلی MM2000i

ماشین صفحه تراش داخلی MM1000i

دستگاه قلاویزکاری پرتابل(قابل حمل) T725

مته ی قابل حمل مدل HT60VF

ماشین مته پرتابل HT20

دستگاه انسداد خط لوله LSA4-12

انجام هات تپینگ

عملیات هات تپینگ

مسدود نمودن لوله

بای پس

انجام استاپل (عملیات انسداد خط لوله)

انسداد لوله (عملیات انسداد خط)

انجام بای پس

انجام عملیات بای پس

هات تپینگ (انجام عملیات هات تپ)