درون تراشی لوله
تصویر دستگاه
نام دستگاه
minboring
maxboring
maxbarlenght
دانلود فایل PDF
LB100
LB100
6”
36”
296”
download
LB150
LB150
16”
80”
196”
download
LB3060
LB3060
1.5”
24”
120”
download