هات تپ و انسداد خط لوله
تصویر دستگاه
نام دستگاه
Stroke
Capacity
Max. Pressure
دانلود فایل PDF
CHT1000
40”
Ø3 - 12”
5000 p.s.i
download
CHT2000
80”
Ø6 - 24”
5000 p.s.i
download
CHT1675
66”
Ø3 - 16”
5000 p.s.i
download
CHT3000
120”
Ø12 - 36”
5000 p.s.i
download
CHT635LP
25”
Ø2 - 12”
5000p.s.i
download
CHT815
32”
Ø2 - 10”
5000 p.s.i
download
f1ad40_HTM150
18”
Ø1/2 - 4”
1480 p.s.i
download
faa234_MHT12-42
130”
Ø12 - 42”
1480 p.s.i
download
HTM150XL
32”
Ø1/2 - 6”
1480 p.s.i
download
LSA14-20
102”
Ø14 - 20”
1480 p.s.i
download
LSA22-34
140”
Ø22 - 34”
1480 p.s.i
download
LSA36-48
140”
Ø36 - 48”
1480 p.s.i
download
LSA4-12
72"
Ø4 - 12”
1480 p.s.i
download
MHT12-36
110”
Ø12 - 36”
1480 p.s.i
download
MHT24-60
150”
Ø24 - 60”
1480 p.s.i
download
MHT3-12
42”
Ø3 - 12”
1480 p.s.i
download
MHT4-16
66”
Ø4 - 16”
1480 p.s.i
download
MHT4-20
72”
Ø4 - 20”
1480 p.s.i
download
MHT8-24
80”
Ø8 - 24”
1480 p.s.i
download