فلنج فیسینگ
تصویر دستگاه
نام دستگاه
Capacity
دانلود فایل PDF
MM200e
MM200e
0 - 8"
download
MM300e
MM300e
0 - 12"
download
MM600e
MM600e
0 - 24"
download
MM1000i
MM1000i
6 - 40"
download
MM1500i
MMM1500i
12 - 60"
download
MM2000i
MM2000i
24 - 80"
download