سوراخکاری و گرده برداری
تصویر دستگاه
نام دستگاه
Stroke
Capacity
دانلود فایل PDF
HT20
12”
Ø2”
download
HT40
16”
Ø4”
download
HT50
17”
Ø5”
download
HT60VF
17”
Ø6”
download
T30
12”
Ø3”
download
DDU1636
Ø6”
36”
download